Årsstämma 2023

På denna sida finner du samtliga handlingar som du som medlem skall ta del av inför årsstämman.

Plats och tid för stämman:
Lördag 25:e Mars kl 11.00 i Finnstaskolans matsal

Vad behöver jag göra inför stämman?

  • Läs igenom/ladda ner stämmohandlingarna nedan så du är väl påläst inför stämman.
  • Medtag din legitimation till stämman.
  • Om du inte kan delta själv på stämman och vill använda dig av ombud så måste du fylla i fullmakten för ombud nedan och lämna fullmakten samt din legitimation till ditt ombud.
    Ombud visar upp bådas legitimation på stämman!

Vem får rösta på stämman?
Alla medlemmar i Finnsta 1 Samfällighetsförening har rösträtt. Medlem är den som äger en fastighet som har del i anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1973‑17‑20 (Dnr. 146/73 ABS) med senare uppdateringar, det vill säga fastighetsägare till radhusen på Gullvivestigen, Mandelblomstigen och Kattfotstigen. Om flera medlemmar äger en fastighet tillsammans så har de en gemensam röst. Det betyder att bara en röst per fastighet kan användas!

På stämman så kommer styrelsen att kontrollera så att alla har behörighet att närvara och rösta. Avprickning kommer ske mot Lantmäteriets fastighetsägarregister och uppvisande av legitimation.
Efter kontroll av behörighet och legitimation så får du delta på stämman och därmed också rösta.

Stämmohandlingar

Protokoll

Röstlängd

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Styrelseframställan – Antagande av uppdaterade stadgar

Styrelsens förslag på uppdaterade stadgar

Styrelsens förslag på arvoden

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat

Styrelsens förslag på debiteringslängd

Valberedningens förslag på styrelseledamöter, suppleanter samt övriga funktionärer

Fullmakt för ombud