Vy-navigering

Evenemang Views Navigation

Idag

Latest Past Evenemang

Städdag

Samlingslokalen Mandelblomstigen 28A, Bro

Då var det dags för samfällighetens gemensamma höstaktivitet – städdagen. Som vanligt kommer vi träffas vid M-28A (hus 15) kl. 09:00. Denna gång kommer vi först hålla en kort extrastämma (se separat kallelse för denna). När den är avslutad kommer vi att som vanligt gå igenom dagens arbetsområden. När alla är klara med sitt så hjälps vi åt så att alla kan räkna med att bli färdiga för dagen vid 13-tiden. Kom ihåg att alla skräpsäckar ska bäras upp till vägen där nedfarterna börjar, så att det är lätt för dem som ska transportera bort dem att hitta dem. För att inte bidra till att Corona-viruset återigen börjar sprida sig, kommer vi även denna gång att hålla oss utomhus. Därmed blir det ingen gemensam frukost. Däremot kommer vi att återuppta korvgrillningen som vi räknar med att ha runt 12-tiden som vanligt. Från styrelsens sida vill vi även uppmana alla att ta chansen att prata med oss i styrelsen och alla andra funktionärer under städdagen för att lära känna oss bättre och för att framföra dina synpunkter och tankar kring samfällighetens fortsatta utveckling och framtid. Väl mött med förhoppningar om en god uppslutning, bra tur med vädret och ett gott humör!

Extra medlemsstämma

Samlingslokalen Mandelblomstigen 28A, Bro

I samband med vårens stämma i mars 2021, lyckades stämman inte tillsätta någon valberedning. För att tillsätta en valberedning, vilket avsevärt underlättar nomineringsarbetet och tillsättandet av en ny styrelse och andra förtroendeposter, har nuvarande styrelse valt att utlysa en extrastämma i samband med höstens städdag. Städdagen kommer alltså att inledas med en extrastämma kl. 09:00, och den kommer att hållas på lekplatsen i anslutning till Mandelblomstigen 28A (hus 15). Styrelsen kommer inte att ta fler initiativ till att hålla extrastämmor för att tillsätta en valberedning fram till mars, då vi har andra arbetsuppgifter att utföra. Ifall någon valberedning inte kan tillsättas under den här extrastämman, så blir det nästa årsstämma som utan valberedningens förslag direkt får föreslå och tillsätta samfällighetens styrelse och förtroendeposter. Dagordning Tid och plats: 13 november 2021 kl. 09:00, lekplatsen, Mandelblomstigen 28A (Hus 15). Mötets öppnande. Val av ordförande vid stämman och stämmoordförandens val av protokollförare. Upprättande och godkännande av röstlängd. Val av en eller två justerare, tillika rösträknare. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. Val av ledamöter till valberedningen. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.