Sopanläggning

I våra stora sopbehållare (molucker) som är belägna vid båda infarterna till området. I dessa kastas enbart hushållssopor! Vi betalar en gemensam avgift baserat på vikten av det avfallet vi kastar.
Därför är det mycket viktigt att vi sorterar våra sopor innan vi kastar dem för att hålla kostnaderna nere.
Moluckerna är alltså inte avsedda för glas, metall, plast, kartong, och tidningar. Detta sorteras i återvinningscontainrarna vid Finnstabergs förskola. Övriga sopor som trägårdsavfall, byggavfall, kattsand, miljöfarligt avfall m.m. kastas vid kommunens återvinningscentraler (Skällsta, Brunna).