Trafik & parkeringsbestämmelser

Parkering av fordon skall ske i garage. De utvändiga platserna är avsedda för våra gäster.
Parkering är endast tillåten inom markerade platser.
Obs! Utryckningsfordon (ambulans, brandkår och polis) måste kunna komma fram!

Fordon som ej ryms inom parkeringsruta får inte parkeras inom samfällighetens
område. Parkeringsmöjligheter finns dock på parkeringen mitt emot Finnstabergs förskola.
Endast i- och urstigning, lastning/lossning, väntan på passagerare är tillåten på nedfart och vändplan utanför markerad plats samt framför fastigheterna.
Motorfordon på gång/cykelstigarna är endast tillåtna vid nödvändig transport och då till en maxfart av 5 km/h. Detta gäller även mopeder.
Tänk på att barn kan komma utspringande från tomter.
Den som beställer eller kör tunga fordon på vägarna inom föreningens område, ansvarar för uppkomna skador.