Garage

Föreningen tillhandahåller ett dubbelgarage för varje fastighet som fastighetsägaren sköter och ansvarar för.
Garageplatserna är i första hand avsedda för de motorfordon familjen disponerar, i andra hand för övriga fordon och sedan för hushålls- och hobbyutrustning.
Affärsmässig verkstads- och lagerverksamhet tillåts ej.
Uthyrning/överlåtelse är tillåten för privata ändamål, helst åt grannar inom föreningen som behöver en bilplats. Be gärna styrelsen att förmedla detta.
Samfälligheten har en försäkring på garagebyggnaden som dock icke täcker skador på i garaget förvarade saker. (Kontrollera gärna vad dina villa-, hem- och bilförsäkringar täcker av där förvarat lösöre.)
Elektriska maskiner är tillåtna att användas vid hobby- och reparationsarbeten; men se till att inga elapparater – förutom bilvärmare och batteriladdare – finns inkopplade när du lämnar garaget.
Kabel dragning till extra uttag, lampor och andra önskade funktioner ( som t ex
portöppnare) får endast göras av kunnig installatör och enbart i jordat utförande och utomhusmaterial.
Strömstyrkan 10 A får icke överskridas.
Vid elfel/säkringsbyte kontakta tillsynsman via felanmälningsformuläret på hemsidan.
Svetsning, rökning och annan eld är förbjuden i garaget.
Högst 20 liter “klass I-vätskor” får förvaras i varje dubbelgarage. Det är bensin, sprit, thinner och dylikt.
Förekomst av gasbehållare skall skyltas på porten.
Var försiktig, så inte asfalten tar skada av utspilld bensin, lösningsmedel, olja. Det är bra att ha lite sågspån tillhands att strö över. Styrelsen kan göra översyn av elektriska funktioner, portmekanism m.m.