Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens/medlemmens ansvar och skyldighet att följa föreningens stadgar samt ha en insyn i gällande anläggningsbeslut för samfälligheten. Utöver detta är det också fastighetsägarens/medlemmens ansvar att följa nedanstående ordningsregler:

Allmänt

 • Fastighetsägaren är skyldig att se till att buskar/träd/häck regelbundet trimmas så att dessa inte sträcker sig över gångvägarna i området och hindrar framfart av fordon.
 • Följa samfällighetens övriga bestämmelser såsom parkeringsregler och sophantering, arbetsområdesfördelning m.m.
 • Två gånger om året städar vi i samfälligheten hela vårt bostadsområdet. Det är en skyldighet att samtliga hushåll ska delta i det gemensamma arbetet.
  I anslutning till städningen träffas vi allihop och grillkorv vid samlingslokalen (Mandelblomstigen 28A).
 • Om fastighetsägaren upptäcker något i området som är trasigt så skall detta felanmälas via hemsidans felanmälningsformulär.

Vid flytt från området, överlåtelse eller försäljning av fastighet

 • Vid flytt från området, överlåtelse eller försäljning av fastighet så kom ihåg att det är fastighetsägarens skyldighet att anmäla till styrelsen när du flyttar. Styrelsen är skyldiga att föra en aktuell förteckning över samfällighetens medlemmar. Du informerar styrelsen detta genom att använda kontaktformuläret på hemsidan.
 • Sopnyckel, 3st nycklar till fastighetsboxen samt garagenyckel skall lämnas till den nya fastighetsägaren.
 • Bredbandsroutern samt Tv-box skall lämnas till den nya fastighetsägaren inklusive kartonger, kablage och fjärrkontroll då dessa tillhör samfälligheten. Saknas någonting eller om bredbandsroutern eller Tv-boxen är trasiga och samfällighetens IT-ansvarig konstaterar att felet beror på ovarsamhet så kommer eventuella kostnader att faktureras till fastighetsägaren som säljer fastigheten.
 • Meddela styrelsen i tid så att en tillsyningsman kan besiktiga garagen innan de lämnas över till nästa innehavare.
 • Tänk även på att kostnaderna för vatten och garage-el debiteras fastighetsägaren, d. v.s. den person som är ägare av fastigheten vid tidpunkt för avläsning/rapportering till samfällighetens förvaltning. Det är därför en sak mellan den gamle och nya fastighetsägaren att fördela kostnaderna.

Husdjur
Se till att era husdjur bidrar till en trivsam samvaro för alla. Det som era husdjur lämnar efter sig bör hamna på avsedd plats. Om ni upplever att en medlem har bristande djurhållning (tex. att en hund biter efter andra personer, agerar hotfullt mot andra husdjur eller människor) så anmäler du det till Länsstyrelsen som är den myndighet som är tillsynsmyndighet för husdjur.

Klicka på länken nedan till Länsstyrelsens hemsida för att läsa mer samt att göra en eventuell anmälan:
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/djur/skotsel-av-djur/anmal-bristande-djurhallning.html#h-MisskotselavdjuriStockholmslan

Skadegörelse

 • När det gäller skadegörelse på samfällighetens egendom så skall detta anmälas till tillsyningsmännen via kontaktformuläret på hemsidans eller genom att kontakta någon av styrelsemedlemmarna som anmäler skadan till polisen.
 • Vid skada på bilar och enskild egendom kontakta ditt försäkringsbolag för vidare handläggning av ärendet, efter polisanmälan.
 • Vid skadegörelse på fastighetsägarens egendom & tomt så ska detta anmälas till Polisen i Upplands-Bro. Detta ska göras även om det är av lindrigare art. Polisen nås på 114 14.
  Vid akut hjälp ring 112.